Общи условия

Общи условия

Магазин „Технопланет” се намира в гр.Варна, ул. „Селиолу” 14.
Седалището на фирмата Техно Планет се намира в гр.Варна, ул. „Топра Хисар ” № 8, ЕИК 203818556

Общи условия

Дефиниции

• „НИЕ“, „ТЕХНОПЛАНЕТ“, „ДРУЖЕСТВОТО“ – означава „ТЕХНОПЛАНЕТ ООД“
Седалище и адрес на управление: , гр.Варна, ул.“Топра Хисар“8
Данни за кореспонденция: гр.Варна,ул.“Топра Хисар“8 , тел. 052/64 19 22
Дружеството „ТЕХНОПЛАНЕТ“ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК BG 203818556
„ЗЗП“ – означава Закон за защита на потребителите.
• „ЗЗЛД“ – означава Закон за защита на личните данни.
• „ЗПУ“ – означава Закон за пощенските услуги.
• „САЙТ“ – означава уебсайта находящ се на technoplanet.bg
• „ОНЛАЙН МАГАЗИН“ – означава виртуалният магазин находящ се на www.technopolis.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
• „ПОЛЗВАТЕЛ“ – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
• „КУПУВАЧ“ – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
• „ПОТРЕБИТЕЛ“ – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
• „ЛИЧНИ ДАННИ“ – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
• „НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“ – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
• „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Уважаеми клиенти,
Извършването на регистрация на този сайт е доброволно. Тя е необходима в случаите,когато се използват определени функционалности на сайта. За извършването на регистрация е необходимо да се попълни регистрационен формуляр, който се намира .

Чрез онлайн магазина могат да се закупят всички стоки в този сайт. Всички цени са в български лева, валидни към момента на публикуването им, като „ТЕХНОПЛАНЕТ“ООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време.
Цената за доставка се уточнява отделно, тя не е включена в стойността на стоката.
Клиента може да заплати цената на поръчани от онлайн магазина стоки,чрез една от следните възможности:
-наложен платеж
-банков превод
Доставка на поръчана стока от онлайн магазина се извършва само на територията на Р.България. Срокът за доставка се уточнява предварително между двете страни. Приемайки настоящите общи условия, клиента дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат използвани от „ТЕХНОПЛАНЕТ“ООД, като те съответно са защитени по смисъла на ЗЗЛД и не могат да бъдат предоставяни на трети лица.
При получаване на стоката, клиента задължително я преглежда и ако констатира забележки, недостатъци, нередности и др., незабавно информира лицето извършващо доставката.Ако това не бъде направено, се счита, че стоката е приета без забележки и на по – късен етап не могат да бъдат предявявани претенции.
Всеки уред е придружен с инструкции за експлоатация, която е прикрепена към опаковката на уреда. От сайта също могат да бъдат изтеглени инструкции за експлоатация.

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ТЕХНОПЛАНЕТ“ООД,гр.Варна,ул.Топра Хисар“8 , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потрбителите, наричани по-долу КЛИЕНТИ , на електронния магазин „www.technoplanet.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: ТЕХНОПЛАНЕТ ООД
2. Седалище и адрес на управление: , гр.Варна, ул.“Топра Хисар“8
4. Данни за кореспонденция: гр.Варна,ул.“Топра Хисар“8 , тел. 052/64 19 22
5. Дружеството „ТЕХНОПЛАНЕТ“ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК BG 203818556

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.technoplanet.bg/, чрез който клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на клиентите , предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5

1. Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.technoplanet.bg/ .
2. По силата на сключения с КЛИЕНТИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса стоки.
3. Клиентите заплащат на Доставчика обявената на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет цена за доставените стоки, както и цена за доставка в съответствие с условията, определени на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и в настоящите общи условия.
2. Доставчикът доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
5. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6.

3. Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани като електронни изявления по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис. В съответствие с чл. 11 от Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиента е въвел съответното име и парола за достъп.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН,

Чл. 7.

За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиента следва задължително:
1. Да се регистрира на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като попълни всички идентификационни данни, изискуеми в момента на извършване на регистрацията като потребител на сайта;
2. Да въведе избраните от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква това.
3. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
4. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, клиента декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
5. Доставчикът потвърждава извършената от клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от клиента електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Клиента и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
6. При извършване на регистрацията Клиента се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8.

1. Клиентите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН задължително предоставят при регистрацията си свой адрес на електронна поща („Основен контактен електронен адрес”) за целите на комуникацията и размяната на електронни изявления с Доставчика.
2. С приемането на настоящите Общи условия клиентите дават изричното си предварително съгласие по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на потребителите посоченият от тях Основен контактен електронен адрес да бъде използван за комуникация и размяна на електронни изявления с Доставчика, включително в процеса на сключване и изпълнение на договорите за доставка на стоки, поръчани от КЛИЕНТА чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
3. Клиентът има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от клиента нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от клиента, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от клиента нов Основен контактен електронен адрес.
4. Доставчикът информира клиента за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от клиента Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 3.
5. Доставчикът не носи отговорност пред клиента за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
6. Доставчикът може да изисква от клиента използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
7. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9

1.Клиентите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
2. Договорът се сключва на български език.
3. Спрямо всички договори за покупко-продажба на стоки между Доставчика и Клиента се прилагат настоящите общи условия, достъпни на следния интернет адрес (…)”
4. Страна по договора с Доставчика е Клиента съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Клиента. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
6. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Клиента чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика.”
5. За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява клиента на посочения от него Основен контактен електронен адрес”.
6. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиентите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10

Клиентите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако клиента няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
5. Избор на способ и момент за плащане на цената.
6. Потвърждение на поръчката;

1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11

Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
“ТЕХНОПЛАНЕТ” ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и обезпечава неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по електронен път.

Чл. 12

1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
2. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на клиентите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Клиента в сайта на Доставчика.
5. Информацията, предоставяна на клиентите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
6. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 13

2. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
2. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14

Vll – ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

1. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, както и да върне същата за замяна в срок от 14 работни дни, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1.1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
1.2. Цената, която Клиентът следва да заплати за стоките, не съответства на дължимата цена. Окончателната цената за доставка, се определя от използваната спедиторска фирма ( ако се използва такава ).
1.3. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката:
клиентът има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка в срок не по-дълъг от 14 работни дни от датата на получаване на поръчката. В този случай е необходимо да върне пратката:
на адрес: гр. Бургас 8000, к-с Славейков, бл. 55 вх.А , Магазин ТехноПланет
2. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, клиентът има право в срок от 14 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули.
ТЕХНОПЛАНЕТ ООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.
Транспортните разходи за връщане и замяна са за сметка на клиента, освен в случаите когато:
-получената стока явно не съответства на заявената в поръчката;
-грешката е настъпила в резултат на наша вина;
2.1. Адресът за връщане на стоките е: : гр. Бургас 8000, к-с Славейков, бл. 55 вх.А , Магазин ТехноПланет. Връщането се допуска при следните условия:
2.1.1. Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от „ТЕХНОПЛАНЕТ“ ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката, телефон за връзка, лична банкова сметка на клиента или офис на куриерска фирма, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката.
2.1.2. Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „ТЕХНОПЛАНЕТ“ ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава).
2.1.3. Потребителят заплаща разходите за върнатите продукти
2.2. Клиентът има право да върне получените артикули във всеки един от магазините на ТЕХНОПЛАНЕТ ООД. Връщането на артикулите и възстановяването на сумата се допуска при спазени условия от т.2.1.2.
3. Връщане на суми
3.1. Връщане на суми, платени с наложен платеж.
3.1.1. В магазин на Технопланет.
– Връщането на суми, платени с наложен платеж може да се извърши във всеки един от магазините на Технопланет ООД.
3.2.2. По банкова сметка или пощенски запис.
– Връщането на платени с наложен платеж суми се извършва след попълнена онлайн форма за заявка – на посочения от ТЕХНОПЛАНЕТ ООД електронен адрес за кореспонденция – тук. Заявката трябва да съдържа трите имена по лична карта, лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката. Връщането на суми може да стане и с пощенски запис в офис на SPEEDY или ECONT като е необходимо трите имена по лична карта, точен адрес: град, пощенски код, улица или блок.
2. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
3. В случаите по ал. 2, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
4. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 16
3. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
2. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
3. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VlII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17
Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
Поръчки над 500лв са с безплатна доставка за цялата страна.

1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 18
Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на клиента съгласно Закона за защита на личните данни, както и съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.
1. По смисъла на Закона за защита на личните данни „ТЕХНОПЛАНЕТ” ЕООД е регистриран Администратор на лични данни в регистъра на администраторите съгласно чл.14, ал.4 от Закона за защита на личните данни.
2. С приемането на настоящите общи условия ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава безсрочно и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ТЪРГОВЕЦА и упълномощени от него трети лица: куриерски фирми, банки и др. за изпълнение договора за продажба от разстояние, както за акция, маркетингови активности и др., незабранени от законодателството цели, организирани от ТЪРГОВЕЦА.
3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ по всяко време може да изиска с писмена отмяна предоставените от него лични данни да не бъдат използвани и съхранявани от ТЪРГОВЕЦА като администратор на лични данни.
4. ТЪРГОВЕЦЪТ декларира изрично пред ПОЛЗВАТЕЛЯ, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и други цели.
5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ за разкриване идентичността му в случай, че това е необходимо в изпълнение на закона и юридически процедури за осигуряване спазването на настоящите Общи условия.
6. Длъжностно лице по защита на данните : Светослав Стоянов Проданов с тел. 0888 45 10 20 , sprodanov@gmail.com
Чл. 19

ГЛОБАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?
Информация, която предоставяте директно
Някои Услуги ви позволяват да ни предоставяте директно информация. Например:.
Ако поръчате продукт или платена услуга от нас, може да ви попитаме за вашето име, информация за контакт, адрес (адреси) за доставка и фактуриране и информация за кредитна карта, за да можем да обработим поръчката ви.
Информация за използването на Услугите от ваша страна
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС?
За контакт с вас и изпълнение на договорните отношения при покупка или изпълнение на гаранционни условия
за други цели, с ваше съгласие.

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС?
Без ваше съгласие ние няма да предоставяме информация за вас на трети лица за целите на техния независим маркетинг или търговска дейност. Може обаче да предоставяме информацията за вас на следните лица:
Филиали. Информацията за вас може да бъде споделяна между филиалите на ТЕХНОПЛАНЕТ ООД
за да изпълним изискванията по закон или в отговор на принудително съдебно производство (например заповед за обиск или съдебна заповед);
за да проверим или да гарантираме съответствието с правилата, на които се подчиняват нашите Услуги
Други лица, имащи връзка с корпоративните транзакции. Може да предоставим информацията за вас на трето лице като част от сливане или прехвърляне или в случай на фалит.
Други лица, с ваше съгласие или по ваше искане. Освен предоставянето на информация в случаите, описани в тези Правила за поверителност, може да споделяме информацията за вас с трети лица, когато се съгласите или поискате такова споделяне.
КАКВО ПРАВИМ С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС?
Въвели сме адекватни физически и технически мерки за защита на информацията, която събираме във връзка с Услугите. Имайте предвид обаче, че въпреки адекватните стъпки за защита на информацията за вас, няма уеб сайт, интернет връзка, компютърна система или безжична връзка, които да са напълно защитени.

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС
Според законите в някои юрисдикции може да имате право да поискате подробности за информацията, която събираме, и да коригирате неточности в нея. Всички други законни права като потребител остават непроменени. Ако е позволено по закон, може да ви начислим малка сума за предоставянето на тази възможност. Може да отказваме да обработваме искания,
които са необосновано повтарящи се, изискват прекалено голяма по обем техническа работа, излагат на риск поверителността на други лица, които са много трудно изпълними или за които иначе не се изисква достъп съгласно местните закони. Ако искате да направите заявка за достъп до информацията за вас, се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти на technoplanet.ood@gmail.com.
СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
Предприемаме адекватни стъпки за гарантиране, че информацията за вас е налична само за времето, през което е необходима за целите, за които се обработва, или по-дълго, ако това се изисква по договор, от приложимите закони или за статистически цели, свързано с подходящите предпазни мерки.

ВРЪЗКИ И ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА В НАШИТЕ УСЛУГИ
Нашите Услуги може да свързват с уеб сайтове и услуги на трети лица, които са извън нашия контрол. Ние не носим отговорност за защитата или поверителността на информацията, събирана от такива уеб сайтове или други услуги. Бъдете внимателни и преглеждайте декларациите за поверителност за уеб сайтовете и услугите на трети лица,които използвате.
някои трети лица може да предоставят реклами или да проследяват кои реклами се преглеждат от потребителите, колко често се преглеждат тези реклами и какво правят потребителите в отговор на тях; и
даваме ви възможност да споделяте определени материали в нашите Услуги с други хора чрез услуги за социални мрежи като Facebook, Twitter, Google + и LinkedIn.
Ако се свържете с услуга за социални мрежи, може да получим и съхраним информацията за удостоверяване от тази услуга, за да ви осигурим възможност за влизане, както и друга информация, която ни разрешавате да получаваме, когато се свързвате с тези услуги.
Също така имайте предвид, че ако решите да се свържете с услуга за социални мрежи от устройство, което се използва и от други освен вас, тези други потребители може да виждат информацията, съхранена или показвана във връзка с акаунта ви в услугата (услугите) за социални мрежи, с която се свързвате.
БИСКВИТКИ, МАЯЦИ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ
Ние, както и определени трети лица, които предоставят съдържание, реклами или друга функционалност в нашите Услуги, може да използваме бисквитки, маяци и други технологии в определени области от нашите Услуги.

Бисквитки
Бисквитките са малки файлове, които съхраняват информация във вашия компютър, телевизор, мобилен телефон или друго устройство. Те позволяват на лицето, поставило бисквитката във вашето устройство, да ви разпознава в различните уеб сайтове, услуги, устройства и/или сесии на сърфиране в интернет. Бисквитките са полезни за много цели. Например:
Бисквитките могат да запомнят идентификационните ви данни за влизане, за да не се налага да ги въвеждате при всяко влизане в дадена услуга.
Бисквитките помагат на нас и на трети лица да разберем кои части от Услугите ни са най-популярни, тъй като ни позволяват да видим кои страници и функции използват потребителите и колко време прекарват на тези страници. Проучването на този вид информация ни позволява да адаптираме по-добре Услугите и да ви осигурим по-добра работа с тях.
Бисквитките помагат на нас и на трети лица да разберем кои реклами сте разгледали, за да не получавате една и съща реклама при всяко влизане в дадена Услуга.
Бисквитките помагат на нас и на трети лица да ви предоставяме подходящо съдържание и реклами, като събираме информация за използването от ваша страна на нашите Услуги и на други уеб сайтове и приложения.
Когато използвате уеб браузър за достъп до Услугите, можете да конфигурирате браузъра да приема всички бисквитки, да отхвърля всички бисквитки или да ви уведомява, когато е изпратена бисквитка

1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 20
1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички клиенти на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.
2. Доставчикът и Клиента се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо клиента след изричното му уведомяване от Доставчика и ако клиента не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
3. Клиентът се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от клиента, при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 21
2. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.technoplanet.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.
Xl. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 22

Настоящия индивидуален договора на Клиента с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на КЛИЕНТА в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 23
1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 24
1. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 25
2. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 26
3. Настоящите общи условия влизат в сила за всички клиенти на www.technoplanet.bg
XllI. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.
Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.technoplanet.bg се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока. С всяка поръчка за стока, подлежаща на гаранционно обслужване, „ТЕХНОПЛАНЕТ”ООД издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове
С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване TechnoPlanet прилага гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Уреда губи гаранционният срок в следните случаи:
а)при изгубена гаранционна карта;
б)при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в)при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г)при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д)при електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта.
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва безплатно в гр.Варна и гр.Бургас, а ако потребителя е от друг град той заплаща само транспортните разходи.

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове
Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.
На телефон 070012340 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС
Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Начин на плащане и доставка:

Начин на плащане:

– „Техно Планет” предлага за постигане на максимално удобство няколко възможности за заплащане на стоките, предлагани в нашия онлайн магазин.
– Плащане при доставка (наложен платеж) – Нашите клиенти имат възможност за доставка с наложен платеж, т.е. Вие заплащате при получаване на стоката директно на куриера, който ви я доставя на посочен от Вас адрес. Този метод е предпочитан от повечето потребители заради удобството и сигурността.
Начини и цени за доставка:

– Фирмата ни се ангажира с изпращането на поръчаните от този сайт онлайн продукти в срок от 48 часа (два работни дни) след като сте направили Вашата поръчка с изключение на случаите, в които нямаме наличност от поръчаните продукти, в които ще бъдете уведомени незабавно.
– Изключения се допускат и за почивни и неработни дни, регламентирани и действително реализирани за страната празници, при независещи от нас обстоятелства. За доставки в страната използваме куриерска фирма „ЕКОНТ” или собствен транспорт на фирмата, в зависимост от мястото на доставка и поръчката.
– Потребителя при регистриране предвид използването на Сайта на www.technoplanet.bg, се съгласява да предостави точна вярна и актуална информация за себе си при попълване на необходимата регистрационна форма. В противен случай не би могла да се осъществи доставката на стоката, за което фирмата не носи отговорност.
– Защита на личните данни: Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от www.technoplanet.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от съдействие от служител на фирмата.
Всички доброволно предоставени от потребителя лични данни се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите стоки и услуги в „Техно Планет”.
Сайта изрично уведомява потребителя, че предоставените от последния лични данни не се предоставят на трети лица.
Отказ от закупена стока
– Потребителят има право да се откаже от поръчаната стока в 30-дневен срок. Oтказът от покупката е приложим само за потребители, които са физически лица.
В този случай потребителят има правото да уведоми Сайта(продавача) в писмен вид за отказа от покупка (чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 30 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:
Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават). Разходите за върнатите продукти се поемат от потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 30 дни от връщането.
Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.
Когато при връщането на продукти, които са повредени или имат следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на потребителя след оценка на щетите.

Гаранционно обслужване:
С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване TechnoPlanet прилага гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Уреда губи гаранционният срок в следните случаи:
а)при изгубена гаранционна карта;
б)при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в)при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г)при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д)при електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта.
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното
обслужване се извършва безплатно в гр.Варна, а ако потребителя е от друг град той заплаща само транспортните разходи.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.technoplanet.bg С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.technoplanet.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА